ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์

 คู่มือสำหรับประชาชน : สทก. การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานที่ให้บริการ :ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์กระทรวงการคลัง

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์

 

การผ่านพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าสามารถกระทําได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์(Value Added Network Services : VANS) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด (ebXML/ XML Format)เสมือนการจัดทํายื่นส่งรับเอกสารและการลงลายมือชื่อในกระดาษ

 

ผู้ส่งของออกต้องจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนดและเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ทําการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการผ่านพิธีการถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว

 

การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกสามารถทำได้ 4 ช่องทางดังนี้

 

1. ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง

2. ผู้ส่งออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Custom Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน

3. ผู้ส่งออกใช้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในการส่งข้อมูล                                                                                    4. ผู้ส่งของออกยื่นใบขนสินค้าขาออกพร้อมเอกสารประกอบและแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาออก(ใบนำคีย์)/แบบรายละเอียดข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าและชำระค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรณท่า/ที่ที่ส่งของออกเป็นผู้ส่งข้อมูล

 

 

 

วิธีการ

 

เมื่อผู้ส่งของออกจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนดและส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายของมายังท่าหรือที่หรือสนามบินเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิงตรวจสอบกับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูลให้ผู้ส่งของออกทำการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรหากไม่พบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะกำหนดเลขที่ใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 14 หลักในสถานะพร้อมชำระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อมูลโดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น 1 = ใบขนสินค้าขาออกโดยถือเป็นการยื่นเอกสารใบแนบ 4 ใบขนสินค้าขาออกต่อศุลกากรแล้ว

 

 

 

เงื่อนไข

 

ผู้ส่งสินค้าออกดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนทางศุลกากรและดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต/ใบรับรองจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

 

หมายเหตุ

 

1.การนับระยะเวลาตามกฎหมายที่กำหนดระยะเวลาข้างต้นจะเริ่มนับดังนี้

 

 - การนับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯจนถึงออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งออกเลขที่ใบขนสินค้า

 

- หากใบขนสินค้ามีภาระค่าภาษีผู้ส่งออกต้องชำระค่าภาษีก่อนเมื่อหน่วยการเงินรับชำระค่าภาษีแล้วจะออกเลขชำระค่าภาษีอากรพร้อมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าขาออกเป็น“ใบขนสินค้าที่ชำระค่าภาษีอากรแล้ว” โดยอัตโนมัติ

 

 

 

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า

 

 

 

หมายเหตุ

 

** ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

 

ช่องทางการให้บริการ

 

สถานที่ให้บริการ

ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์  195 ถ.ปิ่นอนุสรณ์ต.เกาะหลักอ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)) ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 00:00 - 00:00 น.

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :5 นาที

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ส่งของออกจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนดและเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

(หมายเหตุ: (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมกรมศุลกากร)) 2 นาที ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

 

2) การพิจารณา

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิงตรวจสอบกับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- หากพบข้อผิดพลาดระบบฯจะตอบรหัสข้อผิดพลาดกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูลให้ผู้ส่งของออกทำการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลการแก้ไขเข้าสู่ระบบฯ

    - หากไม่พบข้อผิดพลาดระบบฯจะกำหนดเลขที่ใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน14 หลักในสถานะพร้อมชำระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อมูล

 

(หมายเหตุ: -) 3 นาที -

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(รับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล(ถ้ามี)) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2)

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(รับรองสำเนาถูกต้อง) กรมการปกครอง

3)

หนังสือเดินทาง

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(รับรองสำเนาถูกต้อง) กรมการกงสุล

4)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(รับรองสำเนาถูกต้อง)

กรมการขนส่งทางบก

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1) รายละเอียดค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อใบขนสินค้าขาออก 1 ฉบับ (ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.ศ.2556 ข้อ 1 05 02 02 (1)) ร้อยละ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้) ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 200 บาท

(หมายเหตุ: -) ค่าธรรมเนียม 200 บาท

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1) ระฆังศุลกากร 1.นางสาวภาวนางามสุทธิ (นายด่านศุลกากร)  โทร. 0 3261 1383  2.นายพงษ์ชัยศิลปอาชา(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร) โทร. 0 3261 1383  3.นายสง่าจงเพิ่มดำรงชัย(หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1)   โทร. 0 3261 1383

(หมายเหตุ: -)

2) โทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ

(หมายเหตุ: -)

3) โทรสารหมายเลข 0 3261 1383

(หมายเหตุ: -)

4) ไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110

(หมายเหตุ: -)

5) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th

(หมายเหตุ: -)

6) สื่อสารมวลชน

(หมายเหตุ: (กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน))

7) ติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครหมายเหตุ

(หมายเหตุ: -)

8) ศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น

(หมายเหตุ: -)

9) ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

หมายเหตุ

-

 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:สทก. การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมศุลกากรกรมศุลกากรกรมศุลกากร

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

 

1)กฎกระทรวงฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

2)กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร (ฉบับที่ 2)         พ.ศ. 2555

 

3)กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรพ.ศ. 2552

 

4)ประกาศกรมศุลกากรที่ -/2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานพ.ศ. 2555

 

5)ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 ลงวันที่ 27 ธันวาคมพ.ศ. 2549 เรื่องการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

 

6)ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.ศ. 2556)

 

7)ประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2556 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2556 เรื่องคู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการส่งออก (e-Export)

 

8)ประกาศกรมศุลกากรที่ 82/2556 ลงวันที่ 13 กันยายนพ.ศ. 2556 เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

 

9)ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 329

 

10)พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480

 

11)พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482

 

12)พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ประกาศกรมศุลกากรที่ -/2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานพ.ศ. 2555

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 5.0

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 15/09/2558

 คู่มือประชาชน

พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า
พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)
การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน
การยื่นใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำของเข้าในราชอาณาจักร
การต่ออายุสัญญาประกันทัณฑ์บนรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้าชั่วคราว
การขึ้นทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
การขออนุญาตลงทะเบียนหรือการขอต่ออายุการลงทะเบียนบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
การขออนุญาตนำของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว
การขออนุญาตทำการล่วงเวลา
การขอต่ออายุการเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับบุคคลธรรมดา)
การขอเป็นตัวแทนออกของผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับบุคคลธรรมดา)
การขอเป็นตัวแทนออกของผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับนิติบุคคล)
การขอเป็นตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์
การเก็บอากรปากระวางณด่านพรมแดนจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า
การขอผ่อนผันใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาและการขยายกำหนดเวลา (การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทที่ 2)
การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383