ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ เบี้ยผู้สูงอายุได้เท่าไหร่ 2565

เบี้ยคนชรา อีกหนึ่งสวัสดิการที่ผู้สูงอายุควรรู้เอาไว้

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยคนชรานั้นคืออะไร? อาจเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย ซึ่งถ้าอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็กล่าวได้ว่าเบี้ยชราคือสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ที่ทางรัฐบาลให้ความช่วยเหลือ โดยที่เบี้ยผู้สูงอายุ 2565 จะเป็นเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ หรือสมัครโครงการเบี้ยคนชราประจำปี 2565 จะต้องมีสัญชาติไทยอีกด้วย สำหรับบางคนที่สงสัยรายละเอียดของเบี้ยคนชราว่าได้เท่าไหร่ในปี 2022 หลัก ๆ ก็เป็นเงินจำนวนตั้งแต่ 600-1000 บาท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเบี้ยคนชรา ทั้งนี้ เบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดได้ครอบคลุมรายจ่ายทั้งด้านรถโดยสารสาธารณะ และด้านอาชีพต่าง ๆ หากท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินคนชรา ก็ตรวจสอบหรือเช็คได้ที่ช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์ https://portal.info.go.th/elderly-allowance/ ได้เลย อนึ่ง เว็บไซต์ดังกล่าวยังระบุถึงเอกสารที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนไว้อีกด้วย

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนเบี้ยคนชรา

ใครก็ตามที่เข้าสู่ช่วงสูงวัย หรือเป็นผู้สูงอายุ คงรู้ดีว่ารายจ่ายที่ถาโถมเข้ามานั้นไม่น้อยเลย ทั้งค่าเดินทาง ค่ากินอยู่ รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาล นั่นจึงทำให้รัฐริเริ่มจัดตั้งโครงการเบี้ยคนชรา หรือเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่สนใจลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเบี้ยคนชรา ปี 2565 ได้แก่ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และ 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ผู้สูงวัยท่านใดที่ไม่สะดวกในการสมัครเบี้ยคนชราด้วยตัวเอง ก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลที่ไว้วางใจมาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์แทนได้ ซึ่งจะใช้เอกสาร คือ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และ 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากท่านอยากรู้รายละเอียดว่าเบี้ยผู้สูงอายุได้เท่าไหร่ และเบี้ยคนชราออกวันไหน ก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์โครงการเบี้ยคนชราได้เลย รับรองได้ว่าจะหายสงสัยทุกประเด็น

รู้ไว้ใช่ว่า.. เบี้ยคนชราได้ไม่เท่ากันนะ

สำหรับผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุที่ได้สิทธิเบี้ยคนชราอาจคิดว่าผู้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคน จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่ากันหมด แต่จากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ https://portal.info.go.th/elderly-allowance/ พบว่าผู้ลงทะเบียนเบี้ยคนชราแต่ละคนจะได้เงินไม่เท่ากัน เพราะรัฐจะโอนเงินตามแต่ละช่วงอายุ นั่นคือ อายุ 60-69 ปี ได้เบี้ยคนชราคนละ 600 บาทต่อเดือน อายุ 70-79 ปี ได้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ 700 บาทต่อเดือน อายุ 80-89 ปี ได้เบี้ยผู้สูงอายุ 2565 คนละ 800 บาทต่อเดือน และคนที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้เบี้ยคนชราคนละ 1000 บาทต่อเดือน ฉะนั้น ช่วงอายุจึงมีผลต่อการได้รับเงินดังกล่าวอย่างมาก อนึ่ง จุดเด่นของโครงการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์คือเป็นเงินเยียวยาที่รัฐมอบให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเข้าข่ายผู้สูงวัย ที่คุณจะได้รับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

Scroll to Top