ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)

 คู่มือสำหรับประชาชน : พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)

หน่วยงานที่ให้บริการ :ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์กระทรวงการคลัง

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศโดยใช้ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศยื่นปฏิบัติพิธีการศุลกากรอนุโลมว่าเป็นการจัดเก็บอากรปากระวางมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 

1.เป็นสิ่งของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่ส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกันหรือเข้ามาถึงพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือไม่ก็ตามผู้รับอาจเป็นบริษัทห้างร้านหรือบุคคลมีจำนวนกี่หีบห่อหากมีราคา FOB รวมกันทุกหีบห่อไม่เกิน 40,000 บาททั้งนี้โดยไม่จำกัดว่าอากรที่ต้องชำระจะเป็นจำนวนเงินเท่าใดและ/หรือ

2.กรณีเป็นของควบคุมการนำเข้าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นก่อน

 

 

 

ใบแนบศ.1 ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาของในคลังสินค้า

 

(1) ของที่เก็บรักษาในที่เก็บรักษาของศุลกากรหีบห่อหนึ่งรวมทั้งสิ่งห่อหุ้มถ้าขนย้ายออกไปภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้เก็บรักษาให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายวันตามอัตราดังนี้

           (ก) น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหีบห่อละ 40 บาท

           (ข) น้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 40 กิโลกรัมหีบห่อละ 80 บาท

           (ค) น้ำหนักเกิน 40 กิโลกรัมขึ้นไปหีบห่อละ 150  บาท

ในกรณีที่ไม่ขนย้ายของออกไปภายในสิบวันในส่วนที่เก็บรักษาเกินกว่าสิบวันให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายวันในอัตราสองเท่าของอัตราที่กำหนดตามวรรคหนึ่งเศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน

(2) ของที่เก็บรักษาในคลังสินค้าของศุลกากรหีบห่อหนึ่งรวมทั้งสิ่งห่อหุ้มถ้าขนย้ายออกไปภายในหนึ่งสัปดาห์นับแต่วันที่ได้เก็บรักษาไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ในส่วนที่เก็บรักษาเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์แต่ไม่เกินห้าสัปดาห์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายสัปดาห์ตามอัตราดังนี้

           (ก) น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัมหีบห่อละ 25 บาท

           (ข) น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 50 กิโลกรัมหีบห่อละ 50 บาท

           (ค) น้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 100 กิโลกรัมหีบห่อละ 70 บาท

           (ง) น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไปหีบห่อละ 70 บาทและในส่วนที่เกิน 100 กิโลกรัมให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 150 บาทต่อทุก 50 กิโลกรัมเศษของ 50 กิโลกรัมให้นับเป็น 50 กิโลกรัมในส่วนที่เก็บรักษาเกินกว่าห้าสัปดาห์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายสัปดาห์ในอัตราสองเท่าของอัตราที่กำหนดตามวรรคสองเศษของสัปดาห์ให้นับเป็นหนึ่งสัปดาห์

(3) ของที่ส่งทางไปรษณีย์มายังเอกชนหรือบริษัทห้างร้างเพื่อใช้สอยส่วนตัวหรือเป็นตัวอย่างสินค้าซึ่งมีราคาไม่เกิน 3,000 บาทถ้าขนย้ายออกไปจากคลังสินค้าของศุลกากรภายในสองสัปดาห์นับแต่วันที่ได้เก็บรักษาไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ถ้าไม่ขนย้ายของนั้นออกไปภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใน (2) วรรคสองนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งความไปรษณียภัณฑ์เศษของสัปดาห์ให้นับเป็นหนึ่งสัปดาห์

 

 

 

หมายเหตุ

 

** กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

 

** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

 

** ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

1. ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า

 

2. ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่ได้รับยกเว้นอากร

       2.1 เป็นสิ่งของซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทหรือเป็นตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้าและ/หรือ                   2.2 ไม่เป็นของต้องห้ามการนำเข้าในราชอาณาจักรและ/หรือ

       2.3 ไม่เป็นของต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นก่อนการนำเข้าในราชอาณาจักร

โดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจะเป็นผู้นำจ่ายให้แก่ผู้รับตามใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

 

3.ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศต้องชำระอากรโดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์หรือสำนักงาน/ด่านศุลกากรแล้วแต่กรณี

       3.1 เป็นสิ่งของที่ส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกันหรือเข้ามาถึงพร้อมกันไม่ว่าจะมีจำนวนกี่หีบห่อหากมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาทและ/หรือ

       3.2 ไม่เป็นของต้องห้ามการนำเข้าในราชอาณาจักรและ/หรือ

       3.3 ไม่เป็นของต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นก่อนการนำเข้าในราชอาณาจักรและ/หรือ          3.4 ไม่เป็นของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเปิดตรวจและประเมินอากรแล้วส่งมอบให้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนำจ่ายให้แก่ผู้รับและเรียกเก็บภาษีอากรแทนกรมศุลกากร

 

4.การปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นคือบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของกรมศุลกากรอาจเกิดผลกระทบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการที่ไม่อาจคาดหมายได้

 

 

ช่องทางการให้บริการ

 

สถานที่ให้บริการ

ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์เลขที่ 195 ต.เกาะหลักอ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์โทร.032-611383/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

(หมายเหตุ: (กรณีขอรับบริการหลังเวลาราชการจะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมค่าล่วงเวลาและอื่นๆ)) ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :95 นาที

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศพร้อมหลักฐานประกอบและบันทึกข้อมูลใบแจ้งฯพร้อมออกบัตรคิว

(หมายเหตุ: -) 20 นาที ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

 

2) การพิจารณา

ส่งข้อมูลให้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่อเตรียมหาสิ่งของคำนวณค่าเก็บรักษาและทำการเบิกจ่ายสิ่งของจากโรงพักสินค้า

(หมายเหตุ: (การคำนวณค่าเก็บรักษาเตรียมหาสิ่งของและการจ่ายสิ่งของระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด)) 10 นาที ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

 

3) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น

เรียกผู้รับสิ่งของตามบัตรคิวให้ไปชำระค่าเก็บรักษาณหน่วยการเงินของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด

(หมายเหตุ: (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด)) 10 นาที ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

 

4) การพิจารณา

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและเปิดหีบห่อเพื่อตรวจของและประเมินราคาแล้วจัดเก็บอากรปากระวางและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้รับสิ่งของทางไปรษณีย์ออกใบสั่งปล่อย

(หมายเหตุ: (กรณีสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตหรือต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นหรือสินค้าต้องห้ามนำเข้าหรือสินค้าควบคุมการนำเข้าระยะเวลาอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด)) 55 นาที ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง) ศูนย์บริการประชาชน

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง) -

3)

หนังสือเดินทาง

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง) -

4)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง) กรมการขนส่งทางบก

5)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง0ชุด

สำเนา1ชุด

หมายเหตุ(กรณีเป็นนิติบุคคล

ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ทุกหน้า

มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันมาติดต่อกรมศุลกากร) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

6)

หนังสือมอบอำนาจ

ฉบับจริง1ชุด

สำเนา1ชุด

หมายเหตุ(กรณีมอบอำนาจบุคคลอื่นกระทำการแทน

พร้อมสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

และปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด) -

7)

บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

ฉบับจริง1ชุด

สำเนา0ชุด

หมายเหตุ(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)) -

8)

ใบเสร็จรับเงิน

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ- -

9)

ใบโอนเงิน

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ(กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน) -

10)

ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ(กรณีมอบฉันทะด้านหลังใบแจ้งฯให้ผู้อื่นแนบเอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) -

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1) ระฆังศุลกากร 1.นางสาวภาวนางามสุทธิ (นายด่านศุลกากร)  โทร. 0 3261 1383  2.นายพงษ์ชัยศิลปอาชา(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร) โทร. 0 3261 1383  3.นายสง่าจงเพิ่มดำรงชัย(หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1)   โทร. 0 3261 1383

(หมายเหตุ: -)

2) โทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ

(หมายเหตุ: -)

3) โทรสารหมายเลข 0 3261 1383

(หมายเหตุ: -)

4) ไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110

(หมายเหตุ: -)

5) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th

(หมายเหตุ: -)

6) สื่อสารมวลชน

(หมายเหตุ: (กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน))

7) ติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร

(หมายเหตุ: -)

8) ศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น

(หมายเหตุ: -)

9) ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

(หมายเหตุ: (ตัวอย่างใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ))

 

หมายเหตุ

-

 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมศุลกากรกรมศุลกากรกรมศุลกากร

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

 

1)กฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469

 

2)ประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2556 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เรื่องพิธีการศุลกากรสำหรรับการนำของเข้าและการส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:-

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)  ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 31/08/2558

 คู่มือประชาชน

การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์
พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า
การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน
การยื่นใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำของเข้าในราชอาณาจักร
การต่ออายุสัญญาประกันทัณฑ์บนรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้าชั่วคราว
การขึ้นทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
การขออนุญาตลงทะเบียนหรือการขอต่ออายุการลงทะเบียนบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
การขออนุญาตนำของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว
การขออนุญาตทำการล่วงเวลา
การขอต่ออายุการเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับบุคคลธรรมดา)
การขอเป็นตัวแทนออกของผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับบุคคลธรรมดา)
การขอเป็นตัวแทนออกของผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับนิติบุคคล)
การขอเป็นตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์
การเก็บอากรปากระวางณด่านพรมแดนจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า
การขอผ่อนผันใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาและการขยายกำหนดเวลา (การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทที่ 2)
การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383