ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน

 คู่มือสำหรับประชาชน : การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน

หน่วยงานที่ให้บริการ :ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์กระทรวงการคลัง

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

 

 

การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดนณด่านพรมแดนหรือจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้าให้ผู้ส่งของออกยื่นใบแจ้งรายละเอียดสินค้าขาออก (กศก. 153) ตามที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดพร้อมสำเนา 1 ฉบับต่อพนักงานศุลกากรที่ประจำด่านพรมแดนหรือจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้าโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

(1) มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

(2) ไม่เป็นของที่ต้องเสียภาษีอากรของต้องห้ามหรือต้องกำกัดในการส่งออกตามกฎหมาย

 

หมายเหตุ

 

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า

 

 

หมายเหตุ

 

** ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

(3) ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

(๔) ให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของของที่ส่งออกให้ตรงตามที่สำแดงและบันทึกรับรองการส่งออกและให้ผู้ส่งของออกเก็บไว้ 1 ฉบับเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร

 

 

ช่องทางการให้บริการ

 

สถานที่ให้บริการ

ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์  195 ถ.ปิ่นอนุสรณ์ต.เกาะหลักอ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

(หมายเหตุ: (เวลาให้บริการเป็นไปตามเวลาเปิด-ปิดจุดผ่านแดนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยของแต่ละพื้นที่)) ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :40 นาที

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

รับใบแจ้งรายละเอียดสินค้าขาออก (กศก. 153)/ตรวจสอบเอกสาร

(หมายเหตุ: -) 5 นาที ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

 

2) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณา/ตรวจสอบการสำแดงรายละเอียดสินค้าที่ส่งออกและบันทึกรับรองการส่งออกในแบบกศก.153

(หมายเหตุ: -) 30 นาที ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

 

3) -

อนุญาตให้ส่งของออก

(หมายเหตุ: -) 5 นาที ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

หนังสือเดินทาง

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ(เอกสารในลำดับที่ 1-3ใช้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

กรณีเป็นชาวต่างชาติหน่วยงานผู้ออกเอกสารเป็นประเทศเจ้าของหนังสือเดินทาง) กรมการกงสุล

2)

บัตรผ่านแดน

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(เอกสารในลำดับที่ 1-3ใช้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร) กรมการปกครอง

3)

บัตรผ่านแดนชั่วคราว

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(เอกสารในลำดับที่ 1-3 ใช้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร) กรมการปกครอง

4)

ใบแจ้งรายละเอียดสินค้าขาออก (กศก.153)

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

กรมศุลกากร

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1) ระฆังศุลกากร 1.นางสาวภาวนางามสุทธิ (นายด่านศุลกากร)  โทร. 0 3261 1383  2.นายพงษ์ชัยศิลปอาชา(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร) โทร. 0 3261 1383  3.นายสง่าจงเพิ่มดำรงชัย(หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1)   โทร. 0 3261 1383

(หมายเหตุ: -)

2) โทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332

(หมายเหตุ: (ในวันและเวลาราชการ))

3) โทรสารหมายเลข 0 3261 1383

(หมายเหตุ: -)

4) ไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่

(หมายเหตุ: (กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110))

5) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th

(หมายเหตุ: -)

6) สื่อสารมวลชน

(หมายเหตุ: (กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน))

7) ติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม

(หมายเหตุ: (กรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร))

8) ศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง

(หมายเหตุ: -)

9) ศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น

(หมายเหตุ: -)

10) ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

หมายเหตุ

-

 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมศุลกากรกรมศุลกากรกรมศุลกากร

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

 

1)ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.ศ. 2556

 

2)พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480

 

3)พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

4)ประกาศกรมศุลกากรที่ 37/2556 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556 เรื่องการผ่านพิธีการส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:-

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดนด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 15/09/2558

 คู่มือประชาชน

การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์
พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า
พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)
การยื่นใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำของเข้าในราชอาณาจักร
การต่ออายุสัญญาประกันทัณฑ์บนรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้าชั่วคราว
การขึ้นทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
การขออนุญาตลงทะเบียนหรือการขอต่ออายุการลงทะเบียนบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
การขออนุญาตนำของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว
การขออนุญาตทำการล่วงเวลา
การขอต่ออายุการเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับบุคคลธรรมดา)
การขอเป็นตัวแทนออกของผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับบุคคลธรรมดา)
การขอเป็นตัวแทนออกของผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับนิติบุคคล)
การขอเป็นตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์
การเก็บอากรปากระวางณด่านพรมแดนจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า
การขอผ่อนผันใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาและการขยายกำหนดเวลา (การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทที่ 2)
การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383