ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletพิธีการศุลกากร
bulletเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletที่ตั้งด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletสถิติและข้อมูลประจำด่านฯ
bulletงบทดลอง
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
bulletศภ.2
bulletศภ.3
bulletศภ.4
bulletปราบปราม
dot
dot
dot

dot
หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ลักษณะงานที่ให้กระทำ

 

           ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เป็น ท่า หรือที่ สำหรับการนำเข้าหรือส่งออก หรือนำเข้าและส่งออก ซึ่งของทุกประเภท รวมทั้งของส่งออกที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน โดยที่ตั้ง เขตศุลกากร ทางอนุมัติ และด่านพรมแดน ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ.2553 และที่มีแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง

 

 

  

   

จุดผ่อนปรน ช่องสิงขร

 

                - บริเวณ บ้านไร่เครา ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

                - วัน และเวลาทำการ 06.30 น. - 18.30 น.

 

 สถานการณ์ปัจจุบัน

 

           "กระทรวงมหาดไทย" ได้มีประกาศเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์ ราชกิจจา นุเบกษา เผยแพร่ (14พ.ค.58) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร  หมู่ที่  ๖  ตําบลคลองวาฬ    อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     ด้วยคณะ รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ รับทราบมติคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุด ผ่านแดน สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเห็นชอบให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ   มาตรา ๑๑  และมาตรา ๒๓     แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒    นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงประกาศเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร หมู่ที่ ๖ ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรงข้ามบ้านมุด่อง เมืองมะริด ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเปิดทําการระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น. ของทุกวัน โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
          ๑. ให้ใช้หนังสือเดินทาง บัตรผ่านแดน และบัตรผ่านแดนชั่วคราว เป็นเอกสารในการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
          ๒. อนุญาตให้เฉพาะบุคคลสัญชาติไทย และบุคคลสัญชาติเมียนมา เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
          ๓. อนุญาตให้บุคคลสัญชาติเมียนมาที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สามารถเดินทางได้ภายในเขตพื้นที่อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น โดยให้พํานักได้ครั้งละไม่เกิน ๒ วัน (พักคัางได้๑คืน) และต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านทางช่องทางเดิม
        ๔. ห้ามมิให้มีการดําเนินการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศบริเวณด่าน สิงขร โดยให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด  ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

         คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

 

            ๑. รับทราบการขยายเวลาพำนัก ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของบุคคลสัญชาติเมียนมา เป็น ๓ คืน ๔ วัน และสามารถเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการค้าและการท่องเที่ยว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการจัดตั้งกลไกควบคุมดูแลผลกระทบด้านความมั่นคง ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ (ส่วนชาวไทยที่เดินทางไปเมียนมาไปได้ถึงเขตอำเภอตะนาวศรีและอำเภอเมืองมะริด จังหวัดมะริด โดยการถือหนังสือผ่านแดนจะพำนักได้ ๑๔ วัน และบัตรผ่านแดนชั่วคราวจะพำนักได้ ๗ วัน

 

          ๒. ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรยึดการรับรองผล Joint Detail Survey เป็นหลักปฏิบัติในการยกระดับจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับเมียนมาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งรวมถึงจุดผ่านแดนด่านสิงขร-มอต่อง และการพิจารณาอนุญาต/ขยายเวลา และพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรผ่านแดน/บัตรผ่านแดนชั่วคราวสำหรับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรต้องพิจารณาควบคู่ไปกับภาพรวมของความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนไทย-เมียนมาด้วย นอกจากนี้ การดำเนินการขยายระยะเวลาและพื้นที่เดินทางดังกล่าวควรคำนึงถึงผลกระทบด้านความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นด้วย และควรให้ความสำคัญกับกลไกระบบการตรวจสอบติดตามการเข้าออกของบุคคลข้ามแดนให้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าสู่เขตชั้นในให้มีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

    

     ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์มีหน้าที่และความรับผิชอบ ดังนี้

      1. ด้านพิธีการนำเข้า - ส่งออก

            ทางทะเล  ท่าเทียบเรือ บริษัทท่าเรือประจวบ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่รำพึง  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เป็นท่าเรือเอกชนที่กรมศุลกากรประกาศให้เป็นท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าอนุมัติตามกฎหมายศุลกากร เป็นธุรกิจให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน สำหรับเรือเดินทะเลและเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป โดยมีท่าเทียบเรือให้บริการจำนวน 4 ท่า สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน้ำสูงสุดถึง 110,000 เดทเวทตัน (DWT) ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กในการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็ก และมีบริการรับฝากเก็บสินค้า โดยสินค้าที่ให้บริการบรรทุกขนถ่ายส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเหล็กของเครือสหวิริยา นอกจากนี้ยังให้บริการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือเดินทะเลและบริการท่าเรือแก่บุคคลภายนอกด้วย

 

 

ท่าเรือหลัก( Main berth )

เริ่มให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537เป็นตัวท่าขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 450 เมตรระดับน้ำลึก 15 เมตร MSL สามารถจอดเรือขนาด 60,000 - 100,000 DWT ได้คราวละ 2 ลำ

ท่าเรือรอง( Second berth )

 

 

 

เริ่มให้บริการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 เป็นตัวท่าขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 245 เมตร ระดับน้ำลึก 8-11 เมตร MSL สามารถจอดเรือขนาด 20,000 DWTได้คราวละ 2 ลำ

 

 

 

 

 

      ทางบก  เขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ตลอดแนวยาวประมาณ 212 กิโลเมตร มีจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6  ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นด่านการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงระหว่างทะเลฝั่งอันดามันที่จังหวัดมะริดของเมียนมาร์และอ่าวไทยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยระยะทางเพียงกว่า 200 กิโลเมตรเท่านั้น  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ผลักดันให้เปิดประตูการค้าชายแดนด่านสิงขรมาตั้งแต่ปี 2553 เริ่มต้นจากการประกาศให้เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า จนกระทั่งมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจึงมีการเสนอไปยังรัฐบาลให้ประกาศยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร แต่ในขั้นตอนการดำเนินการมีอุปสรรคเรื่องการให้การรับรองผลการสำรวจรายละเอียดเขตแดนร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อครั้งเดินทางมาประชุมนอกสถานที่ที่สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จึงหาทางออกด้วยการเห็นชอบให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษเพื่อผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นด่านการค้าชายแดนแห่งแรกของประเทศไทยในรูปแบบดังกล่าว 

    

    

ทางอากาศยาน ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการ เข้า – ออกของอากาศยาน ผู้โดยสารและสินค้า ที่เดินทางผ่านเข้าออกทางท่าอากาศยานหัวหิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินไม่มีเที่ยวบินที่เดินทางเข้า – ออก เป็นการประจำ มีเพียงเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่เดินทางเข้า – ออกเป็นครั้งคราว ซึ่งด่านฯจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำการเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร และบริษัทสายการบินทุกครั้งที่มีการเดินทางเข้า – ออกของอากาศยาน ปริมาณงาน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

 

    

       

ทางไปรษณีย์ ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้า และจัดเก็บ ค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าและพัสดุภัณฑ์ต่างประเทศที่ส่งมาทางไปรษณีย์ ซึ่งด่านศุลกากรไปรษณีย์ คัดแยกและจัดส่งพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีชื่อรับพัสดุไปรษณย์มาติดต่อเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

 

    

        2. ด้านการป้องกันและปราบปราม

           พื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ด้านทิศตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทยยาวตลอดแนว ทิศตะวันตกติดต่อกับชายแดนประเทศพม่ายาวตลอดแนว ทิศเหนือติดกับจังหวัดเพชรบุรี ทิศใต้ติดกับจังหวัดชุมพร มีถนนเพชรเกษมและเส้นทางรถไฟผ่านตลอดเป็นระยะทางประมาณ 212 กิโลเมตร การลักลอบหนีศุลกากรจากประเทศพม่าผ่านเขตแดนทางบกไม่มี เนื่องจากตลอดแนวชายแดนมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและป่าทึบเป็นส่วนใหญ่ ในบางพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย และปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า ประกอบกับตลอดแนวชายแดนในเขตพื้นที่ของประเทศพม่า ไม่มีชุมชนที่มีลักษณะเป็นเมือง หรือตลาดการค้าอยู่ใกล้ชายแดน ชุมชนที่เป็นตลาดการค้าที่ใกล้ที่สุดในประเทศพม่า ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 80 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกทำให้ไม่มีสินค้าพืชไร่ และสินค้าประเภททั่วไปอื่นๆที่จะลักลอบหนีศุลกากรเข้ามาในประเทศไทย ที่ผ่านมาเคยมีการลักลอบนำ โค – กระบือ ผ่านชายแดนจากประเทศพม่าเข้ามา แต่ในปัจจุบันด่านฯ ได้ประสานกับ หน่วยงานด้านความมั่งคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ร่วมกันปราบปรามและกดดันให้ผู้ ลักลอบค้า โค – กระบือ เข้าสู่ระบบภาษี โดยนำโค – กระบือ เข้ามาเสียภาษีให้ถูกต้อง ซึ่งผู้ค้าโค – กระบือ เริ่มเข้า สู่ระบบการเสียภาษี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2546 เป็นต้นมา

    

        การลักลอบหนีศุลกากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านฯ ใช้เส้นทาง ถนนเพชรเกษมเป็นหลัก แต่เนื่องจากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของด่านฯ มีจำกัด ในการปฏิบัติงานจึงเน้นในด้านการให้บริการด้านการปฏิบัติพิธีการ การควบคุม และตรวจปล่อยสินค้าเป็นหลัก ประกอบกับบนเส้นทางถนนเพชรเกษม มีหน่วยปราบปรามของกรมศุลกากร ตั้งอยู่ที่ด่านปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นยานพาหนะที่ผ่านขึ้น – ลงระหว่างภาคใต้กับภาคกลางโดยตรงอยู่แล้ว รวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆ เช่น ตำรวจทางหลวง ตำรวจท้องที่ ตั้งด่านตรวจอยู่เป็นระยะ ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามลักลอบหนีศุลกากรของด่านฯ จึงเน้นไปในด้านการข่าว โดยติดตามหาข่าว รวมทั้งแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรกับสายข่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรที่แน่นอน จะจัดเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจค้นจับกุมต่อไป

    

 

       3.ด้านการส่งเสริมการส่งออกโดยใช้มาตราการทางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร

 

 

            ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร ตามกฎหมาย และระเบียบของกรมศุลกากรว่าด้วยคลังสินค้าทัณฑ์บน จำนวน ๑ ราย คือ

 

 

            คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ดำเนินการโดยบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ท่าเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งคลังเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ สินค้าที่นำเข้าเก็บในคลังฯ เป็นสินค้าเหล็กประเภทต่างๆ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าและขาออก เมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันนำเข้า

 

           

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 195 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร./โทรสาร. 0-3261-1383